DecoType Naskh Swashes
جاري العمل على تحديث بيانات الخطوط وتراخيصها